امیرعلی نفس مامان وبابا

1

زرنگ مامان

صبح که ازخواب بیدارشدم دیدم امیرعلی جونم نشسته وداره بازی میکنه خیلی خوشحال شدم مامان جون که یه هنردیگه هم به هنرات اضافه شده.عزیزمامان وقتی میخوادبشینه همین طورکه روشکم میخوابه دستاشومیذاره روزمین ویواش وبااحتیاط عقب عقب میره تابه حالت نشسته درآد         ...
27 مرداد 1390

اولین عکس طراحی شده

عسلکم بالاخره فتوشاپونصب کردمویکی ازعکساتوطراحی کردم البته خیلی خوب نشده آخه خیلی وقته کارنکردم انشالله بعدیاش بهتربشه     ...
27 مرداد 1390

دفاع شخصی

اگه کسی پسرگلواذیتش کنه مثلا لپاشوبکشه یابه زوربغلش کنه یاوقتی داره خرابکاری میکنه بهش بگم نکن ودست نزن دستشومحکم میبره بالاومیگه اههههههههههه ...
27 مرداد 1390

فضول خان

عسل مامان خیلی فضول شده همین که صدایی میشنوه اگه تودیدش باشه که هیچ ازهمونجابررسی میکنه درغیراینصورت خم میشه ودنبال صدامیگرده تاببینه چه خبره ...
27 مرداد 1390

ایستادن

پسرقندعسلم دستای نازشومیذاره لبه مبل وتخت و...ومی ایسته.فدای اخمت بشه مامان.انشالله راه رفتنتوببینم عزیزکم ...
26 مرداد 1390

کلمات جدید

عشق مامان کلمه هیس و توتو رویادگرفته وقتی پرنده میبینه اینقدرذوق میکنه وبه آسمون نگاه میکنه وهی بهشون دست تکون میده یعنی بیا. کلمه هیس وهم خیلی خوشگل میگه س روسرزبونی میگه جدیدا هم وقتی میخوادخودشوبراباباش لوس کنه تاباباش بغلش کنه به جای بابا میگه بابایی ...
26 مرداد 1390

دندون سوم

امروزدندون سوم امیرعلی جونم (دندون نیش)دراومد.پسرکم تواین مدت خیلی لثه هاش ورم کرده بودومیخاریداصلاهم وزن اضافه نکرده.همشم دستش تودهنشه تازه ازدستای ماهم کمک میگیره سه دندونیت مبارک عسلم ...
26 مرداد 1390

گریه الکی

جیگرطلاوقتی میخوادبرامون نازکنه یاچیزی میخوادبه زورگریه میکنه اینم قیافش تواون لحظه ...
18 مرداد 1390