امیرعلی نفس مامان وبابا

1

خدایا...

خدایازیباترین سرنوشت رابرای امیرعلی عزیزم مقدرکن... خدایابهترین روزگاران رابرایش رقم بزن... خدایادرتمامی لحظات اورادریاب... مباداخسته-بیمار-افتاده یاغمگین شود... دلش راسرشارازشادی کن وآنچه راکه به بهترین بندگانت عطامیکنی به اوهم عطاکن...                                                 الهی آمین ...
24 مرداد 1391

فیگور

اینم فیگورهای جدیدامیرعلی جون اینجاهم صدای اذان اومددستای نازوکوچیکشوبرده بالابرای دعاکردن ...
18 مرداد 1391

واژه نامه 22ماهگی

گیلاس=گیساس هندوانه=هنون شلوار=شوال ساعت=ساته پی پی=بی بی نمیخوام=نخوام بالشت=باشل لپتاپ=لاتاپه ماشین پلیس=خوابیده بزرگ=گنه کوچک=توتول افتادم=فتادم کثیف=تثیف دستکش=دسیش هلیکوپتر=هتوکله ناقلا=ناگول سلامتی=سلمتم دختر=دخله فلفل دلمه=چسب هلو=لولو عروسکها=عسکا دکتر=دگ دگ نشست=نتس موگیر=موگلی ناخن=ناخان ...
18 مرداد 1391

سوار

نمیدونم چه اصراریه سوارچرخ وموتورهای کوچولوش بشه اینم عکس جیگرکم که کارتهای بن بن بن چیده مرتب روی مبل ونشسته تاخستگی درکنه ...
18 مرداد 1391

22ماهگی

عزیزدلم هرچی بزرگترمیشه ماشالله شیرین زبونترمیشه وصدالبته هم زورتر چنروزپیش میخواستیم بریم بیرون رفتیم توی پارکینگ آقای همسایمون(آقای نقیبی)اونجابودباهاش احوالپرسی کردیم.دیروزامیرعلی رفته بودباباباش توکوچه آقای نقیبی ردمیشه امیرعلی میگه:سلام نگیبی وقتی میخوایم بریم بیرون همین که میشینه توماشیم میگه باباناناخوشتله(آهنگ خوشگل)بعدشم ازسرکوچه که میپیچیو بطرف خیابون میگه بابادنبال خوابیده(یعنی بریم دنبال ماشین پلیس) هرچیزی که خیلی دوست داره مثلاخیاروپسته و...میگه مامان گنده بده شباکه میخوادبخوابه تااتمام حجت نکنه نمیخوابه اول میگه مامان فردا ددلا(برون بریم)بعدشم تندتندمیگه خاله جی تی آ(یعنی بریم پیش خاله ریحانه برام بازی جی تی ...
13 مرداد 1391
1