امیرعلی نفس مامان وبابا

1

تولد2سالگی

دیشب برای امیرعلی یه تولدخیلی کوچولوگرفتیم فقط خودمون بودیم وخانواده من(بابام اینا) ...
29 مهر 1391

تولد

روزتولدتومیلادعشق پاک است. برای شکراین روزپیشانیم به خاک است . امروزتولد2سالگی امیرعلی جونمه خداروصدهزارمرتبه شکرکه پسرگلم بسلامتی 2ساله شد امروزنتونستم براش تولدبگیرم بی بیم(مامان بابام)بنده خدادیشب سکته کردمنم دیدم اعصابهاداغونه خودمم نگران بودم ونشددیگه...البته امسالم مثل پارسال تولدبزرگ نمیگیرم فقط خانوادهای خودمون منهای خاله نازی وشوهرش که تهرانن ونمیتونن بیان انشالله اگه جورشدفرداشب یه جشن کوچولوبراش میگیرم عکساشم میذارم ممنون ازهمه دوستانی که توپست قبلی تولدامیرعلی روتبریک گفتن اینم عکسای امروزش اینجام هی میگفت مامانوبوس کنم قربون پسرمهربونم برم ...
27 مهر 1391

عکس24ماهگی

این عکسهاهم تقریبامیشه گفت آخرین عکسهای آخرای پرشدن یکسالگی امیرعلی جونمه پسرگلم 5روزه دیگه دوساله میشه ...
22 مهر 1391

24ماهگی

دیشب رفتیم خونه عمه شوهری.مرداورق بازی میکردن امیرعلی هم عاشق کارت وورق ولی بچم هرچی زورزدبهش ندادن آخرشب که اومدیم خونه دوچرخه کوچولواسباب بازیشوسوارشدگفت: برم خونه محسن( پسرعمه بابایی) کارتابگیرم اوخت (اونوقت) زودی بیام اینم عکس چرخ بیچاره که امیرعلی میخوادباهاش بره امروزهی به باباش میگفت بابابرام موبایل بیار(کلیپ موبایل)باباشم داشت فیلم میدیدگفت بذاربعدا.امیرعلی هم رفت اتاقشوبرگشت گفت: بابالفطا (لطفا) موبایل بیار اینم چندتاعکس ...
14 مهر 1391

عکس

امیرعلی جونم عاشق نقاشی کردنه صبح که ازخواب پامیشه میره اتاقش میگه خب برم نقاشی بیارم کتاب نقاشی ومدادرنگیاشومیاره وشروع میکنه شبام باگریه میره میخوابه وهی میگه بریم سالن نقاشی کنم بستنیم خیلی دوست داره همش دوست داره باموتورش تک بندازه یاوقتی میریم بیرون بریم روی جاهای بلند ...
5 مهر 1391
1