امیرعلی نفس مامان وبابا

1

ویروس

امان ازاین ویروس.تابستون ویروس زمستون ویروس.امیرعلیم چندشب پیش تب ولرزکردبعدش که تبش قطع شدافتادرواسهال هرچی میخوردبلافاصله دفع میکرد بچم خیلی هم چاق بودواضافه وزن داشت همین یکیوکم داشت برای اولین بارم آزمایش خون داد وآزمایش ادرارومدفوع که نشان دادروده هاش عفونت شدیدداره الان دوروزه داره دارومیخوره کمی بهتره شکرخداتعداددفعات مدفوعش هم کم شده جدی جدی آدم تابیادیه بچه روبزرگ کنه خیلی سخته مخصوصابامریضیهای الان بازهم هزاران بارشکرکه مشکل خاصی نداشت.شکر.شکر.شکرو... امروزصبح داشتم غذادرست میکردم امیرعلی ازتواتاقش صدام زدگفت مامان سریع بیارفتم میگه چندتاعکس باحال ازم بگیر همشم میگه من بن تن هستم عشق من دوست دارم گل پسرنازم...
4 شهريور 1392
1