امیرعلی نفس مامان وبابا

1

تولدت مبارک

                            عشق مامان تولدت مبارک وجودتوتنهاهدیه گرانبهایی بودکه خداوندمن رالایق آن دانست وهدیه من به تونازنین قلب مادری است که فقط برای تومیتپد.دوستت دارم پسرم.تولدت مبارک   امروزتولدته عزیزمامان.ولی من نتونستم برات تولدبگیرم عمه بابایی فوت کرده.همگی خیلی ناراحتیم خدابیامرزخیلی خانم خوبی بودخدارحمتش کنه.انشالله سال دیگه برات یه تولدخشگل میگیرم.خداروصدهزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...
27 مهر 1392
1