امیرعلی نفس مامان وبابا

توکه ازجون منی همه جونم مال تو.