امیرعلی نفس مامان وبابا

1

رقص امیرعلی

پسرنازم تازگیهایادگرفته میرقصه.وقتی آهنگ میذارم یابراش شعرمیخونم هی خودشوجلووعقب میکنه یعنی داره میرقصه.قربون قردادنت بره مامان ...
27 تير 1390

10ماهگی امیرعلی

امروزعسل مامانی نه ماهش تموم شدرفت توی ده ماه خداروشکرعزیزمامانی.خوشحالم که روزبه روزبزرگ شدنتومیبینم دوست دارم جیگرم ...
27 تير 1390

شعرلالایی امیرعلی

موقعهایی که امیرعلی جونمومیذارم روی پام تاتکونش بدم لالاکنه این شعروبراش میخونم. عروسک قشنگ من قرمزپوشیده.تورختخواب مخمل آبی خوابیده. مامان یه روزرفته بازاراونوخریده.قشنگترازامیرعلیم هیچ کس ندیده. امیرعلی جون چشماتوبازکن وقتی که شب شداونوقت لالاکن. لالالالالالالالالالالالایی. ...
23 تير 1390

پسربابایی

امیرعلی خیلی بابایی شده وقتی چندساعت باباشونبینه عاجزمون میکنه اینقدرنق میزنه تازنگ بزنم به باباش بیادپیشش.اونروزبردمش خیابون اینقدرجیغ زدوگریه کردکه پشیمون شدم برگشتم خونه ولی دیروزباباباش رفتیم خیابون اصلا صداش درنیومد وقتی هم که سرمومیذارم رودست بابایی بخوابم اینقدرمنومیزنه وصورتمومیکنه تابلندشم ...
23 تير 1390

ددری مامان

نفس مامانی خیلی ددری شده همین که میبینه یه نفرمیره طرف درحیاط یاداره آماده میشه اینقدرجیغ میزنه وصدامیکنه تابغلش کنیم ببریمش ددر ...
23 تير 1390

مریضی امیرعلی

جیگرمامان الان 10روزه مریضه.دکترش گفت یه ویروس رفته توبدنش.چهارپنج روزه اول خیلی بیحال بودوسرفه میکردولی الان خداروشکربهترشده.به امیدسلامتی همه نی نی ها ...
23 تير 1390