امیرعلی نفس مامان وبابا

1

شیطونک

شیطون مامان اینروزاخوابش کم شده وفقط توخونه کیلومترهاراه میره وریخت وپاش میکنه.روزی هفت هشت بارم تواتاقش زلزله8ریشتری میادهمین که میام جمع کنم میادکمک میده وقتی که اتاقش جمع میشه میام بیرون ازپشت سرم دوباره میریزه بهم   امروزوقتی میخواستم لباس بندازم روبندتمام لباساروازتوسبددرآورده بهم داده بعدشم که تموم شدگفت مامان ایره ایره نگوکه منظورش گیرلباسی بوده   دیشبم رفتیم عروسی دخترخاله بابایی(حدیثه جون)فقط ازاول تاآخرش میگفت توپله های ورودی تالاروایسین تامن ازپله هابرم پایین وبیام بالا چی بگم والله که چه بسرماآوردواقعابابچه خیلی سخته که بریم عروسی وخوش بگذره امروزم یه کتاب قصه آورده بودهی میگفت مامان تتاب تتاب منم شروع کر...
14 ارديبهشت 1391

واژه نامه امیرعلی

کلماتی که تا18ماهگی عزیزدل مامان میگه: بابا-باباجان-باباش    مامان-مامان جان-مامانا (بابابزرگ-مامان بزرگ)بابابزگ-مامان بزگ خیار=کیار             هویج=آجا          دایی=داتی       ماشین=آن آن       آهنگ=نای نای کشک=تش         ماکارونی=ماکا         کیک=تیت          کتاب=تتاب                 سطل آشغال=آقالی         عمه=عم     عمو=عام      شیر=شی نی نی=نانا   &...
11 ارديبهشت 1391
1